Informatiememorandum A.N.B.I.

Naam:
Stichting Duescotte

Fiscaal nr:
8014.35.821

Contactgegevens:
KvK nr 41024816 / info@duescotte.nl

Bestuur:
P.A.E. Kerckhoffs,
M.L. Trompetter –Van Woerden,
W.L.B.M. de Carpentier Wolf – Crasborn.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden noch de (part time) medewerkers genieten enige bezoldiging.

Beleidsplan:
De stichting beoogt de helpende hand te bieden binnen de kaders van de op de site geformuleerde doelstelling. Daarbij wordt in beginsel jaarlijks beschikbaar gesteld een budget ter grootte van hetgeen er aan rendement op het eigen vermogen wordt behaald. De stichting stelt zich echter in uitzonderlijke gevallen, zoals die waarin we verzeilden doordat er op spaartegoeden geen rendement meer te behalen valt, ook open voor het aanwenden van middelen die ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. Parallel aan dit alles probeert de stichting middelen te werven. Dit laatste betreft schenkingen en donaties.

Doelstelling:
Zie hetgeen hierover dat op de homepage staat aangegeven.

Verslag activiteiten:
Bestedingen betreffen louter ontvangen aanvragen. Alle ingediende aanvragen werden beoordeeld. Wij informeerden de aanvragers omtrent de (uitkomst van de) beoordeling van hun aanvraag. Wij hebben moeten ervaren ook te worden benaderd door “gelukszoekers” die met een aansprekend verhaal aankloppen, maar waarvan we vervolgens het waarheidsgehalte twijfelachtig vonden.

Financiële verslaglegging:
Het vermogen werd en wordt risicomijdend op spaarrekeningen aangehouden, met als consequentie dat slechts een zeer beperkt rendement werd gegenereerd. Dit is meer dan ruimschoots uitgekeerd als gevolg van positieve beslissingen op de ingediende aanvragen. Toch nam door schenkingen en donaties het vermogen ultimo 2020 toe tot (afgerond) 126.000 euro.

Zwolle, 16 juni 2021

De stichting communiceert in beginsel alleen via het e-mail adres info@duescotte.nl