Informatiememorandum A.N.B.I.

Naam:
Stichting Duescotte

Fiscaal nr:
8014.35.821

Contactgegevens:
KvK nr 41024816 / info@duescotte.nl

Bestuur:
P.A.E. Kerckhoffs,
M.L. Trompetter –Van Woerden,
W.L.B.M. de Carpentier Wolf – Crasborn.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden noch de (part time) medewerkers genieten enige bezoldiging.

Beleidsplan:
De stichting beoogt de helpende hand te bieden binnen de kaders van de op de site geformuleerde doelstelling. Daarbij wordt in beginsel jaarlijks beschikbaar gesteld een budget ter grootte van hetgeen er aan rendement op het eigen vermogen wordt behaald. De stichting stelt zich in uitzonderlijke gevallen open voor aanwending van meer financiële middelen, waarmee wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Parallel aan dit alles probeert de stichting middelen te werven in de vorm van schenkingen en donaties.

Doelstelling:
Zie hetgeen hierover dat op de homepage staat aangegeven.

Verslag activiteiten:
Alle in het verslagjaar ingediende aanvragen werden beoordeeld. Ten aanzien van bijna de helft van de gevallen werd in positieve zin besloten. Alle indieners werden geïnformeerd omtrent de (uitkomst van de) beoordeling van hun aanvraag. Twee indieners kregen pas na een nader verzoek daartoe en daarmee laat uitsluitsel, waarvoor wij ons verontschuldigden. Alle toezeggingen zijn vervolgens nagekomen.

Financiële verslaglegging:
Het vermogen werd en wordt risicomijdend op spaarrekeningen aangehouden, met als consequentie dat slechts een zeer beperkt rendement werd gegenereerd. Dit is meer dan ruimschoots uitgekeerd als gevolg van positieve beslissingen op de ingediende aanvragen. In de vorm van schenkingen en donaties werden geen inkomsten ontvangen. Al met al werd ingeteerd op het eigen vermogen. Dit daalde met bijna 5.000 euro en bedraagt ultimo 2017 (afgerond) 120.000 euro.

Zwolle, 20 juni 2018

De stichting communiceert in beginsel alleen via het e-mail adres info@duescotte.nl